ЗАПРОШЕННЯ ПАЦІЄНТІВ В КЛІНІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ

«Рандомізоване, подвійно сліпе дослідження фази 3 порівняння платиновмісної терапії із препаратом TSR-042 та нірапарібом зі стандартною платиновмісною терапією в якості 1-ї лінії лікування немуцинозного епітеліального раку яєчників III або IV стадії»

ПРЕПАРАТИ : TSR-042, Препарат, що досліджується; Нірапаріб (Niraparib), Препарат, що досліджується; ПАКЛІТАКСЕЛ «ЕБЕВЕ» (PACLITAXEL «EBEWE»), Препарат порівняння; КАРБОПЛАТИН «ЕБЕВЕ» (CARBOPLATIN «EBEWE»), Препарат порівняння; Плацебо до TSR-042, Плацебо; Плацебо до Нірапарібу, Плацебо.

Патологічний стан пацієнта: Стадія 3 або 4 немуцинозного епітеліального раку яєчників.

Стать: Жіноча

Віковий діапазон: Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)

Мета випробування

Пацієнтки віком ≥ 18 років, які здатні розуміти передбачені дослідженням процедури і погодилися на участь у дослідженні через надання письмової інформованої згоди. Пацієнтки з гістологічно підтвердженим діагнозом немуцинозного низькодиференційованого епітеліального раку яєчників (серозного, ендометріального, світлоклітинного раків, карциносаркоми та змішаних патологій) стадій III або IV згідно з критеріями визначення стадій Міжнародної федерації гінекології та акушерства або критеріями визначення стадій пухлини за міжнародною класифікацією стадій злоякісних новоутворень (tumor, node and metastasis, TNM) (Американського об’єднаного онкологічного комітету). Усі пацієнтки із захворюванням стадії IV відповідають критеріям участі. До цієї категорії належать пацієнтки з неоперабельним захворюванням, пацієнтки, в яких проводиться первинна циторедуктивна операція (з повною циторедукцією [CC0] або з макроскопічною пухлиною) та пацієнтки, в яких заплановано проведення неоад’ювантної хіміотерапії. Пацієнтки із захворюванням стадії III відповідають критеріям участі, якщо вони відповідають одному або більше таких критеріїв: Пацієнтки із захворюванням стадії IIIC з повною циторедукцією (CC0), що визначено за результатами резекції, якщо вони відповідають таким критеріям: cукупний розмір позатазової пухлини становить 5 см під час проведення первинної циторедуктивної операції з інфільтрацією кишки, діафрагми, капсули печінки, селезінки, підшлункової залози або шлунку згідно з оцінкою дослідника. Усі пацієнтки з неоперабельним захворюванням ІІІ стадії. Усі пацієнтки із захворюванням ІІІ стадії з макроскопічною залишковою пухлиною (згідно з оцінкою дослідника) після первинної циторедуктивної операції. Усі пацієнтки із захворюванням ІІІ стадії, в яких заплановано проведення неоад’ювантної хіміотерапії. Під час скринінгу пацієнтки повинні надати зразок крові для аналізу для оцінки стану ГРР за допомогою циркулюючої пухлинної ДНК. Результати аналізів для оцінки стану ГРР за допомогою циркулюючої пухлинної ДНК будуть використані для стратифікації пацієнток. У разі наявності попереднього документального підтвердження виявлення гена gBRCAмут (гена BRCAмут з генеративною мутацією) за допомогою аналізів, схвалених у місці проведення дослідження (наприклад, BRACAnalysis CDx™) пацієнтки можуть проходити рандомізацію до отримання результатів аналізів для оцінки стану ГРР за допомогою циркулюючої пухлинної ДНК. Водночас надання зразків крові під час скринінгу для проведення аналізу для оцінки стану ГРР за допомогою циркулюючої пухлинної ДНК залишається обов’язковим. Пацієнтка повинна під час скринінгу надати зафіксований формаліном та залитий у парафіні зразок пухлини, призначений для аналізу на порушення гомологічної рекомбінації. Пацієнтки, здатні до дітонародження, мають мати негативний результат аналізу сироватки крові або сечі на вагітність (на бета-хоріонічний гонадотропін людини), проведеного в межах 72 годин перед отриманням першої дози досліджуваного лікування. Пацієнтки мають перебувати в періоді постменопаузи, не мати менструацій протягом періоду > 1 рік, пройти хірургічну стерилізацію або погодитися застосовувати високоефективні засоби контрацепції, щоб запобігти вагітності, або погодитися утримуватися від дій, що можуть призвести до вагітності, протягом участі в дослідженні, починаючи із включення в дослідження і до завершення 180-денного періоду після застосування останньої дози досліджуваного лікування. Пацієнтки мають мати належний рівень функцій органів, що визначається зазначеним нижче чином (примітка: необхідно отримати результати загального аналізу крові за умови відсутності переливання крові або отримання стимулюючих агентів у межах 2 тижнів перед отриманням скринінгового зразка крові): Абсолютна кількість нейтрофілів ≥ 1500/мкл; Кількість тромбоцитів ≥ 100 000 клітин/мкл; Гемоглобін ≥ 9 г/дл; Рівень креатиніну в сироватці крові ≤ 1,5 × верхню межу норми (ВМН) або розрахунковий кліренс креатиніну ≥ 60 мл/хв за формулою Кокрофта-Голта; Загальний білірубін ≤ 1,5 × ВМН або прямий білірубін ≤ 1,5 × ВМН; Аспартатамінотрансфераза і аланінамінотрансфераза ≤ 2,5 × ВМН, крім випадків наявності метастазів у печінці, у такому разі показники мають становити ≤ 5 × ВМН. Пацієнтки мають мати результат за шкалою ECOG 0 або 1. Пацієнтки мають мати нормальний артеріальний тиск (АТ) або належним чином ліковану та контрольовану гіпертензію (систолічний АТ ≤ 140 мм. рт. ст. та (або) діастолічний АТ ≤ 90 мм. рт. ст.). Пацієнтки повинні погодитися заповнювати протягом участі в дослідженні опитувальники з оцінки якості життя, зумовленої станом здоров’я. Пацієнтки мають бути здатні приймати лікарські препарати перорально.

Основні критерії невключення

Пацієнтки не відповідатимуть критеріям участі в дослідженні в разі відповідності будь-якому із зазначених нижче критеріїв. У пацієнтки муцинозна, герміногенна, перехідно-клітинна або недиференційована пухлина. У пацієнтки низькозлоякісний епітеліальний рак яєчників або такий рак зі ступенем злоякісності 1. Пацієнтки із захворюванням стадії IIIC без залишкової пухлини (R0), що визначено за результатами резекції, після первинної циторедуктивної операції (тобто відсутність макроскопічної залишкової пухлини, крім випадків відповідності критерію №4а). Пацієнтка належним чином не відновилася від попереднього обширного хірургічного втручання. У пацієнтки наявний стан, лікування або відхилення від норми лабораторних показників, що може вплинути на результати дослідження або завадити участі пацієнтки в дослідженні протягом повного періоду застосування досліджуваного лікування (на думку дослідника). Пацієнтка вагітна або планує вагітність під час отримання досліджуваного препарату або протягом 180-денного періоду після отримання останньої дози досліджуваного препарату. Пацієнтка годує груддю або планує годувати груддю в межах 30 днів після отримання останньої дози досліджуваного препарату (жінки не повинні годувати груддю або зберігати грудне молоко для подальшого використання під час отримання лікування нірапарібом та протягом 30 днів після отримання останньої дози досліджуваного лікування). Відомо про наявність у пацієнтки активних метастазів у центральну нервову систему, канцероматозного менінгіту або одного й іншого. У пацієнтки наявне клінічно-значуще серцево-судинне захворювання (наприклад, значні порушення серцевої провідності, неконтрольована гіпертензія, інфаркт міокарда, неконтрольована серцева аритмія або нестабільна стенокардія в період У пацієнтки наявне порушення кишкової прохідності, що підтверджується клінічними симптомами або обстеженням за допомогою КТ, субоклюзивне захворювання брижі, абдомінальний або шлунково-кишковий свищ, перфорація шлунково-кишкового тракту або внутрішньочеревний абсцес. У пацієнтки, яка отримує бевацизумаб як стандартне лікування, розвинулася протеїнурія, про що свідчить співвідношення білку/креатиніну сечі ≥ 1,0 під час скринінгу або результат тесту-смужки на вміст білка в сечі ≥ 2 (у пацієнток, в яких за результатами тесту-смужки на вміст білку в сечі було отримано результат ≥ 2, має бути проведений 24-годинний збір сечі, і для відповідності критеріям участі результат 24-годинного аналізу сечі має становити Відомо про наявність у пацієнтки МДС чи ГМЛ, поточно або в анамнезі. У пацієнтки було діагностовано інвазивний рак та (або) отримувалося лікування у зв’язку з цим захворюванням протягом Пацієнтки з підвищеним ризиком кровотеч внаслідок супутніх станів (зокрема обширних травм або обширних хірургічних втручань протягом 28 днів до початку досліджуваного лікування та (або) з наявністю в анамнезі геморагічного інсульту, транзиторної ішемічної атаки, субарахноїдального крововиливу або клінічно-значущого крововиливу в межах останніх 3 місяців). Пацієнтка має порушення імунної функції. Дозволена участь пацієнток із видаленою селезінкою. Участь у дослідженні пацієнток, в яких було виявлено вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), дозволяється за умови відповідності всім зазначеним нижче критеріям: Кластер диференціювання 4 ≥ 350/мкл і вірусне навантаження Відсутність в анамнезі опортуністичних інфекцій, що вказують на синдром набутого імунодефіциту людини, у межах 12 місяців до включення в дослідження; Відсутність в анамнезі злоякісного новоутворення, пов’язаного з ВІЛ, протягом останніх 5 років; Застосування супутньої антиретровірусної терапії відповідно до останніх рекомендацій Національних інститутів здоров’я з питань застосування антиретровірусних препаратів у пацієнтів дорослого та підліткового віку, які є носіями ВІЛ, розпочалося > 4 тижнів до включення в дослідження. Відомо про наявність у пацієнтки активної форми гепатиту B (зокрема поверхневий антиген вірусу гепатиту В — реактивний) або гепатиту C (зокрема виявлено рибонуклеїнову кислоту вірусу гепатиту С [у якісному вираженні]). Пацієнтка вважається такою, що має значні медичні фактори ризику внаслідок серйозного неконтрольованого захворювання, незлоякісного системного захворювання або неконтрольованої інфекції. Конкретні приклади включають, зокрема, наявність в анамнезі неінфекційного пневмоніту, що вимагало застосування стероїдних препаратів, поточну наявність пневмоніту, неконтрольоване автоімунне захворювання, неконтрольовану шлуночкову аритмію, нещодавній інфаркт міокарду протягом 90 днів до надання згоди, неконтрольований великий епілептичний розлад, нестабільну компресію спинного мозку, синдром верхньої порожнистої вени, або будь-які психіатричні захворювання або зловживання психоактивними речовинами, які можуть перешкоджати дотриманню вимог дослідження (зокрема отримання інформованої згоди). У пацієнтки застосовувалося досліджуване лікування в межах 4 тижнів або в межах інтервалу часу, що є меншим за щонайменше 5 періодів напіввиведення досліджуваного препарату (залежно від того, який період довший), до першого дня, на який згідно з графіком призначено застосування препарату. Пацієнтку було вакциновано живою вакциною в межах 14 днів до запланованого початку лікування в межах дослідження. Дозволяється застосування сезонних вакцин від грипу, які не містять живих вірусів. Відомо про наявність у пацієнтки протипоказань або неконтрольованої гіперчутливості до компонентів паклітакселу, карбоплатину, нірапарібу, бевацизумабу, препарату TSR-042 або їхніх допоміжних речовин.